Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U kunt onze website bezoeken zonder ons uw persoonsgegevens mede te delen.

Om technische redenen gebruiken wij “cookies” om de taal te registreren die u gekozen hebt.

Het is mogelijk om uw navigator te configureren teneinde kennis te krijgen van elke creatie van een “cookie” of hun ontstaan te vermijden. De toegang tot onze website zal u daardoor niet geweigerd worden.

Als u ervoor kiest om ons uw persoonsgegevens mee te delen, zullen deze laatste door ons ten vertrouwelijke titel verwerkt worden overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen.

De persoonsgegevens (naam, voornaam, beroep, woonplaats, telefoon- en faxnummer, e-mail, geboortedatum en plaats, burgerlijke stand, nummer van de identiteitskaart en van het rijksregister, bankrekeningnummer, gegevens betreffende uw dossier, daarin begrepen en in de mate waarin zij nodig zijn voor het beheer van uw dossier, gevoelige gegevens die betrekking hebben op de gezondheid, indien nodig, zonder tussenkomst van een geneesheer, alsook deze met betrekking tot gegevens voorgelegd aan de hoven en rechtbanken, van vermoedens, veroordelingen, waarover u uitdrukkelijke instemming geeft) die u ons mededeelt, zullen behandeld worden door Van Doosselaere (advocaten en secretaressen), met zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 26, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven met betrekking tot de behandeling van gegevens van persoonlijke aard:

(i) met het oog op het beheer van het cliënteel;
(ii) met het oog op de uitgave, het innen en het nazicht van de facturen;
(iii) in het kader van onze contractuele relatie waarin begrepen het nazicht van de belangenconflicten binnen in het kantoor Van Doosselaere;
(iv) met het oog op het respecteren van onze verplichtingen krachtens de Wet van 11 januari 1993 betreffende het voorkomen van het gebruik van het financieel systeem tot witwassen van kapitaal en de financiering van terrorisme;
(v) met het oog op de mededeling van informatieve brieven op papier of elektronisch van het kantoor Van Doosselaere;
(vi) met het oog op het verwezenlijken van informatieve of promotionele verrichtingen over de diensten van het kantoor Van Doosselaere;
(vii) met het oog op het beheer van een kandidatuur om in het kantoor te werken.

Door ons uw persoonsgegevens mee te delen geeft u ons de uitdrukkelijke toelating om deze te gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Deze gegevens zullen gebruikt worden voor de beoogde doeleinden, behoudens voorafgaandelijk uitdrukkelijk bezwaar van uwentwege met betrekking tot de doeleinden vermeld in de punten v et vi.

De door U meegedeelde gegevens van persoonlijke aard zullen opgenomen worden in de databank waarvan het kantoor Van Doosselaere verantwoordelijk is bij de behandeling. Zij worden vijf jaar na de voltooiing van onze taak behouden.

Uw gegevens zullen aan geen enkele andere derde doorgegeven worden dan aan de door u aangeduide en voor de hierboven uiteengezette doeleinden of aan een advocaat met uw dossier gelast, of, bijkomstig, binnen de perken van een documentair doel zodat een advocaat de gegevens in één dossier verzamelt, zou benutten in een ander dossier binnen de perken van de bovenvermelde wet.

Met een schriftelijke aanvraag, gedagtekend en onderkend, gericht aan de verantwoordelijke voor de behandeling en verantwoording van uw identiteit, kunt u, zonder kosten, indien het een redelijk volume betreft, van het kantoor bekomen dat de persoonlijke gegevens die u aanbelangen, alsmede de rechtzetting indien zij onjuist, onvolledig of onterecht zouden blijken. U kunt evenzeer een verzoek richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer om uw rechten uit te oefenen.

De Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg neemt kennis van de vorderingen betreffende het door of krachtens de wet verleende recht om kennis te krijgen van persoonsgegeven, alsook van de vorderingen tot verbetering, tot verwijdering of tot het verbieden van de aanwending wanneer geen gevolg is gegeven aan het verzoek binnen de 45 dagen, of wanneer het verzoek niet ingewilligd is.

Als U om het even wanneer van mening bent dat wij uw privéleven niet respecteren, gelieve ons een brief of e-mailbericht (info@vandoosselaere.be) te sturen. Wij zullen alle nodige stappen ondernemen om het probleem te vinden en op te lossen.

Als u verdere inlichtingen wenst, kunt u ons of de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levensfeer contacteren op het volgende adres: Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel (tel. ++ 32 (0)2 213 85 40 – fax. ++ 32 (0) 2 213 85 65 – e-mail commission@privacy.fgov.be).